Для використаного в перекладі матеріалу посилання на історичні документи (що засвідчують достовірність інформації) знаходяться в оригіналі - "Українському історичному журналі" (НАН ІіУ), рік і місяць випуску зазначено. 

Коли і як виникло українське козацтво?

В історії українського народу козаччина займає одну з найяскравіших сторінок. Виникає козацтво в другій половині XV ст. як явище степового прикордоння на межі двох культур — осілої землеробської і кочової. Не випадково термін «козак», що має тюркомовне походження, був запозичений українцями від південних сусідів — татар. В широкому розумінні слова він означає людину не осілу, незалежну, шукача військових пригод. В Україні так почали називати людей, які тривалий час займалися «уходними» (мисливством та рибальством) промислами на південних окраїнах, насамперед на Дніпрі та його притоках.  №9 1990 

Когда и как возникло украинское казачество?

-----------------------

Хто такі бунчукові, військові і значкові товариші?

Взагалі це — козацька старшина Лівобережної України другої половини XVII—XVIII ст., представники якої, не займаючи будь-яку військово-адміністративну посаду, становили значну частину панівної верхівки тогочасного суспільства. На її верхньому щаблі були бунчукові товариші — старшина, що підпорядковувалася безпосередньо гетьману, була під головним гетьманським знаком — бунчуком.  №9 1990

Кто такие бунчуковые, военные и значковые товарищи?

----------------------

 Северин Наливайко і повстання 1591-1596 у пам'яті сучасників і нащадків

У даному повідомленні зроблено спробу проаналізувати всі згадки про козацькі повстання 1591 - 1596 рр. Під терміном «згадки» маємо на увазі не праці літописців та істориків, а свідчення, які передавалися з покоління в покоління аж до середини XVII ст. Слід зазначити, що для історичної пам’яті характерна персоніфікація подій і процесів, ототожнення їх з найбільш яскравими діячами тих часів... Зокрема, події 1591 - 1596 рр. були персоніфіковані в пам’яті сучасників і нащадків з особою Северина Наливайка. Це не випадково, адже він був одним з найяскравіших представників активної і тому найпомітнішої частини козацтва. №2 1992 

Северин Наливайко и восстание 1591-1596 в памяти современников и потомков 

---------------------

Взаємовідносини між українським та єврейським населенням у Східній Галичині (кінець XIX — початок XX ст.) 

В сучасній історіографії єврейства Східної Європи нового та новітнього періодів переважає тематика, пов’язана з винищенням, загибеллю та дискримінацією євреїв. Бажання дослідників висвітлювати передусім саме ці питання можна зрозуміти, але не завжди — виправдати до кінця. Звичайно, історія євреїв Східної Європи має чорні й криваві сторінки. Та чимало в ній і сторінок нейтральних, світлих тонів. Інакше чим пояснити хоча б той факт, що на початок XX ст. в Україні зосередилося близько 30% світового єврейства? Важко уявити собі такий стан речей, при якому б майже третина народу свідомо мешкала в пеклі (як намагаються інколи зобразити Україну деякі закордонні дослідники), маючи, між іншим, усі можливості втекти з цього пекла. Історики, які фіксують увагу на жахах і нещастях, що начебто всюди чикали на євреїв, не хочуть розуміти одного: хочемо ми того чи ні, однак, як твердить давня латинська приповідка, «historia est magistra vitae» — «історія — вчитель життя».  №10 1990

Взаимоотношения между украинским и еврейским населением в Восточной Галиции (конец XIX - начало XX вв.)

---------------------

 Чорносотенці в Україні (1905— 1917 рр.)

 Чорносотенний, а більш правильно — монархічний консервативний рух, який виник і поширився на початку XX ст., був невід’ємною частиною політичних процесів, що відбувались в Російській імперії. Взагалі монархічні рухи виникали там, де з’являлась небезпека існуючому ладу, відбувалося революційне руйнування монархій. В такі періоди завжди активізувалися кола, котрі виступали за збереження старого режиму, або його реставрацію.  №1  1992

Черносотенцы в Украине (1905-1917)

--------------------

 Ще раз про причини ліквідації Запорозької Січі

Без перебільшення 1775 рік був одним з найсумніших в усій багатостраждальній історії нашої рідної землі. Адже саме того року, 6 червня, генерал-поручик Текелій доповідав у Петербург, що Січ зайнята російськими військами. А 3 серпня вийшов царський маніфест про її скасування «...со истреблением на будущее и самого названия запорожских казаков». Після цього український народ втратив ту силу, яка протягом майже трьох століть захищала його і дала змогу вижити в тогочасному хижацькому оточенні. Що ж спричинило таке рішення, чим же завинили хоробрі запорожці перед російським урядом. №2 1992

Еще раз о причинах ликвидации Запорожской Сечи

-------------------

 Євреї в Україні, в СРСР і світі: чисельність і розміщення

Давньоєврейський етнос сформувався протягом 2-го тисячоліття до нашої ери на території Палестини. Розселення євреїв за її межами почалося у VII—VI ст. до н. е., коли частина їх була витіснена зі своєї батьківщини ассірійськими і вавілонськими завойовниками. Наприкінці І тисячоліття до н. е. мало місце переселення євреїв з Палестини у середземноморські країни. Найбільших масштабів це переселення набуло у І—II ст. н. е. після придушення римлянами іудейських повстань. №6 1991

Евреи в Украине, в СССР и мире - численность и размещение

 ------------------

 Поляки в Україні в X—XIX ст. 

Економічні та культурні зв’язки між східними і західними слов’янами сягають глибокими коріннями у сиву давнину перших сторіч нової ери.
Писемні згадки про праслов’ян — «венедів» — зустрічаються ще у римських істориків Плінія Старшого (близько 23—79 рр. н. е.) і Тацита (55—120 рр. н. е.), у давньогрецького автора Птолемея. Відомості про слов’ян повідомляє Іордан (VI ст.), а перші назви протопольських племен наведені в джерелах, які приблизно збігаються у часі з правлінням короля Франції Карла Великого (початок IX ст.). З усіх етнічних груп, що населяли басейни річок Одри, Вісли та Дніпра, найбільш відомими були поляни. №12  1991 

Поляки в Украине в X-XIX веках 

-------------------